Privacy verklaring Exaqta

Privacy verklaring

E-Trias Beleid Privacy: Veilig omgaan met persoonsgegevens
Update 13-9-2023

Exaqta is een oplossing van E-Trias Ingenieurs B.V.
De levering van de Exaqta oplossingen verloopt via E-Trias Ingenieurs B.V., hierna te noemen E-Trias.
E-Trias genereert met haar Online Platform een digitaal EnergieBespaarAdvies voor woningeigenaren (Aanvrager). Het advies komt tot stand op basis van gegevens uit openbare bronnen, vanuit gedigitaliseerde bouwtekeningen en vanuit antwoorden van Aanvrager op de vragenlijst. We onderscheiden twee soorten gegevens. Gegevens uit openbare bronnen over de woning. En persoonsgegevens. Deze twee soorten gegevens worden gekoppeld via een account die Aanvrager aanmaakt. Elk account is uniek via het e-mailadres gekoppeld aan een postcode en huisnummer.
E-Trias ingenieurs is verwerkersverantwoordelijke van de (persoons)gegevens in het Online Platform.

1. E-Trias verwerkt alle (persoons)gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland, die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

2. E-Trias werkt conform de ‘Algemene Voorwaarden’ die Aanvrager akkoord geeft bij het aanmaken van een account.

3. Welke persoonsgegevens worden gevraagd aan woningeigenaren?
Contactgegevens, gezinssamenstelling, leefritme, energieverbruik, wensen en prioriteiten over verduurzamen. Je kunt wel of niet antwoord geven op de vragen.

4. Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
1. Voor het verstrekken van een zo nauwkeurig en zo passend mogelijk energiebespaaradvies voor de woning(eigenaar).
2. Voor het informeren over aanpalende activiteiten of vervolgacties van het project, waar de woningeigenaar aan deelneemt. Je kunt je afmelden voor deze informatie.
3. Voor het verduidelijken van gegeven antwoorden, als deze onduidelijk zijn.
4. Voor het maken van technische analyses op woningtype en gebiedsniveau. Deze analyses zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen. Deze analyses worden verstrekt aan gemeenten in het kader van de energie- en warmtetransitie .

5. De persoonsgegevens van een persoon zijn op ieder moment opvraagbaar bij E-Trias door deze persoon. De persoonsgegevens kun je ook terugvinden in je energiebespaaradvies. De persoonsgegevens kunnen op verzoek worden gewijzigd of uit de databestanden het online platform worden verwijderd. Zie ook punt 8. De gegevens over de woning blijven onderdeel van het online platform, maar zijn dus niet herleidbaar naar een persoon.

6. Aanvrager kan indien gewenst offertes op maatregelen aanvrager. Voor het opstellen van offertes door uitvoerende en/of geldverstrekkende partijen zijn gegevens van de woning en de Aanvrager vereist. Als Aanvrager geef je zelf aan of jij een offerte wilt ontvangen, daarmee geef je specifiek akkoord met het verstrekken van jouw gegevens aan uitvoerende en/of geldverstrekkende partijen.

7. Hoe beveiligt E-Trias (persoons)gegevens?
Jouw (persoons)gegevens zijn beveiligd met een tweestapsverificatie. Voor maximale beveiliging staan persoonsgegevens, gegevens over de woning en gegeven antwoorden op vragenlijst in verschillende databases. Wachtwoorden van woningeigenaren worden versleuteld opgeslagen.
Om verlies van gegevens te voorkomen wordt elke dag een back-up opgeslagen. Deze back-ups worden vijf dagen bewaard. Bij een verzoek om het verwijderen van persoonsgegevens duurt het om deze reden meerdere dagen voordat je gegevens volledig verwijderd zijn uit het online platform van E-Trias. Het duurt vier weken voordat alle gegevens verwijderd zijn bij de dienstverleners genoemd bij punt 9.

8. Hoe beveiligt E-Trias het online platform?
E-Trias neemt passende maatregelen om haar online platform te beveiligen tegen hacken, dataverlies, datalekken, en dergelijke. Deze maatregelen worden regelmatig gecheckt op actuele ontwikkelingen. Vanwege de veiligheid zegt E-Trias niet hoe de beveiliging specifiek is georganiseerd.

9. Met de volgende dienstverleners is contractueel een wettelijk bepaalde verwerkersovereenkomst afgesloten.
• Tetraeder GMBH: Voor het berekenen van het aantal benodigde zonnepanelen voor stroomverbruik.
• Google Analytics : Om de werking van ons online energiebespaaradvies en onze dienstverlening te verbeteren. Hierbij zorgen wij ervoor dat bij Google Analytics geen persoonsgegevens worden opgeslagen.
• Afspraken Online : Voor het eventueel inplannen van afspraken voor een woninginspectie, een persoonlijke toelichting op het energiebespaaradvies of een gesprek met een energiecoach.
• Mollie : Voor een eventuele eigen financiële bijdrage aan een woninginspectie, aan een persoonlijke toelichting op het energiebespaaradvies of aan een gesprek met een energiecoach.

10. E-Trias kan het beleid privacy aanpassen.
Let dus altijd op de datum bovenaan de pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. E-Trias zal haar best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

11. Wat kun je doen als je een klacht hebt over het privacybeleid van E-Trias?
Je kunt een mail sturen aan info@e-trias.nl. Wij streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk op een redelijke en minnelijke manier op te lossen.

12. Welke rechten heb je?
Voor alle duidelijkheid, als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens E-Trias van jou heeft, kun je altijd contact opnemen via info@e-trias.nl.

Je hebt de volgende rechten:
1. Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
2. Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
3. Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
4. Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
5. Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
7. Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Wij zullen in principe binnen vier weken aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de vier weken op de hoogte stellen.
Indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met E-Trias op te nemen. Als je vindt dat E-Trias je niet op de juiste manier helpt, horen wij dat graag en hopen dit met elkaar op te lossen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.